ΕΣΠΑ

Ο Συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας είναι αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στα Λαχανικά σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ)1308/13 και Καν.(ΕΕ)543/11, και λειτουργεί με βασικό στόχο την παραγωγή κηπευτικών τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ποιότητας  Agro 2.1 & 2.2.   

Δραστηριοποιούμαστε στην Κουντούρα του νομού Χανίων Κρήτης και για την παραγωγή των κηπευτικών χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον τεχνικές και παράγουμε ασφαλή προϊόντα, απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. 

Με τα  προϊόντα μας προμηθεύουμε τις μεγάλες αλυσίδες super market, τις κεντρικές λαχαναγορές της Ελλάδας και επιλεγμένους Ευρωπαίους πελάτες.  

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας στα πλαίσια του
Υπομέτρου 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και
δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 επιθυμεί να προσλάβει ένα (1)
Γεωπόνο (ΑΕΙ ή ΤΕ) για να απασχοληθεί στο έργο με τίτλο «Χρήση ενδοφυτικών
μικροοργανισμών στη φυτοπροστασία της τομάτας» – ENDOTOM (και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-
00254) για χρονικό διάστημα 12μηνών.
Περιγραφή θέσης : Επίβλεψη και παρακολούθηση του πιλοτικού αγρού για την εγκατάσταση
της καλλιέργειας, καθώς και όλων των καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση,
φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών
και επεμβάσεων που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου στα πλαίσια
του Παραδοτέου Π1.3 του έργου.
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών
αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Τρόπος βαθμολόγησης

Μέγιστη βαθμολογία

             

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

1

Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

2

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικών

ΝΑΙ/ΟΧΙ

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

3

Εργασιακή εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

  

4

   

5

   

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

100

Αποστολή αιτήσεων και βιογραφικών στο info@opakoundoura.gr με θέμα στο email ΓΕΩΠΟΝΟΣ_ΜΕΤΡΟ 16.